Hızlı Erişim

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİK

ORDU ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ODÜKAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer Danışmanı: Kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,

c) Merkez: Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini artırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek.

b) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

c) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; üniversite yaşamına ve üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

ç) Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

d) Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin bu kurumlarla bağlantılar kurmasını sağlamak.

e) Öğrenci ve mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim ve istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak.

f) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

g) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

ğ) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Birim sorumlularının liderliğinde adayların nitelik ve tercih edilebilirliklerini en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, program, kurs, seminer, konferans, iş yeri gezileri ve çeşitli organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak, onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla; adayların kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak kişisel özelliklerini, becerilerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer bilgilendirici hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak, kariyer planlamalarını desteklemek.

c) Senato ve Rektörün onayı ile ulusal, uluslararası kariyer ve istihdam projeleri hazırlamak, ortak olmak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci toplulukları, öğrenci konseyi ve benzeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

d) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yönlendirici bilgiler vererek yardımcı olmak.

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Staj ve iş imkânları hakkında adayların faydalanabileceği bir ilan havuzu oluşturarak, adayların ve işverenlerin kullanımına sunmak.

g) Adayların iş yaşamında karşılaşabilecekleri konulara ilişkin bilimsel çalışmalar yürütmek, Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak.

ğ) Adayların girişimcilik bilincini artırmak amacıyla faaliyetler yapmak.

h) Adayları ve çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları bir araya getirerek mesleki işbirliğini artırarak, istihdam yaratmaya yönelik staj imkânlarını geliştirmek, çeşitli sektörlerdeki yöneticilerden adaylara bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

i) Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

j) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.

k) Adaylara iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler hazırlamak ve sunmak.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mezunlara ve öğrencilere iş ve staj olanaklarını duyurmak.

b) Öğrencilere kariyer planlaması konusunda danışmanlık yapmak.

c) Üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlamalarına katkı sağlaması amacıyla gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak ve sonuçlarını yorumlamak.

ç) Öğrenciler ile değişik sektörlerden çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya getirme amacı ile kariyer günleri veya kariyer fuarı düzenlemek.

d) Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Erasmus ve benzeri öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş/staj olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak.

e) Mezunlar Koordinatörlüğü aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenleyerek öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili lisansüstü eğitim günleri düzenleyerek öğrencileri lisansüstü eğitim, burs ve staj konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek.

g) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Yurt içinde ve dışında, gerçek ve tüzel kişilik sahibi kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan çalışmalara katkı sağlamak.

h) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ı) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

i) Faaliyet alanlarına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

j) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden tercih rehberliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından birisi, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erince, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

f) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere 7 kişiden oluşur. Diğer üyeler Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili fakültelerde ve birimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az 6 kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan grupları ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

e) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından seçilen 10 kişiden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) Müdür ve ilgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri.

c) Üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri.

ç) Öğrenci Konseyi başkanı.

d) Ordu Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri.

e) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

f) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.

g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.

h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.

(2) Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik olarak görüş ve önerilerini sunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık yapmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı

MADDE 14 – (1) Üniversite öğrencisi adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel ve grup düzeyinde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer danışmanları, kariyer planlama konusunda uzman, Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından seçilir.

Kariyer danışmanının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kariyer gelişimlerine destek vermek.

b) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma tekniklerini öğretmek.

c) Öğrencilere ve mezunlara mülakat provaları yapmak.

ç) Üniversite öğrenci adaylarına, üniversite öğrencilerine ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak.

d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ekleme tarihi: 15-04-2019 15:43:49